Regionalt opplæringsprogram

“REGIONALT OPPLÆRINGSPROGRAM I BRUK AV GRUPPEBASERT BEHANDLING AV MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER” (RGO)

 

Opplæringsprogrammets hovedmål er å gi deltakerne en bedre forståelse av bruk av gruppebaserte tilbud til mennesker med ulike psykiske og rus og avhengighetsrelaterte lidelser.  Behandlings- og tjenestetilbudet til pasienter innen psykisk helse og rusbehandling må være mangefasettert. Gruppebaserte tilbud bør være gjennomtenkt og vil først og fremst spille en viktig rolle når det gjelder å utvikle sosial kompetanse og bedre evne til samhandling med andre i videste forstand.

Opplæringsprogrammet retter seg i første rekke mot helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og i bydeler som på ulike nivåer arbeider med mennesker denne type lidelser.  Da det alltid vil være behov for tette forbindelser og samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, er det også ønskelig at behandlere fra DPS og andre psykiatriske avdelinger i regionen deltar. Men minst 1/3 del av deltakerne må komme fra kommunehelsetjenesten.

Opplæringsprogrammet er bygget opp rundt tre elementer:
Forelesninger gis i form av sju dagsseminarer der alle deltakere og veiledere er samlet.  Gruppeanalytikere fra IGA sentralt vil stå for forelesningene. Veiledningen er et meget sentralt element i opplæringen og vil foregå i grupper på 8-10 personer der deltakerne vil bli gitt veiledning på eget arbeid. Veiledningen vil bli gitt av gruppeanalytikere fortrinnsvis fra regionen.  Veiledningsgruppene vil bli satt sammen slik at personer som arbeider sammen, eller med like problemområder vil komme sammen. Deltakerne vil få utdelt relevant litteratur som de må lese på egen hånd og som så drøftes i veiledningsgruppene.

Institutt for Gruppeanalyse og gruppepsykoterapi har en faglig koordinerende rolle og skaffer lærerkrefter (forelesere og veiledere). Den praktiske organiseringen og tilretteleggingen, utlysning av programmet, utvelgelse og sammensetning av deltakerne står en regional arrangør for.  Den regionale arrangøren må også sørge for egnede undervisningslokaler. Opplæringsprogrammet er i stor grad økonomisk støttet med midler fra Helsedirektoratet, forutsatt at minst 1/3 del av deltakerne kommer fra Kommunehelsetjenesten. Deltakerne betaler en liten kursavgift for deltakelse på seminardagene, og må selv dekke utgifter til egen reise og kost. Veiledningen dekkes i sin helhet av bevilgede midler.

For interesserte – ta kontakt med sekretariatet!