Gruppepsykoterapiutdanning

Det blir tatt opp nye kandidater til utdanningsprogrammet hvert år, med oppstart av kursårene i september. Nye utlysninger kommer årlig i månedsskiftet januar/februar, med søknadsfrist 15.april.

MÅLSETNING for gruppepsykoterapiutdanningen:

Målsetning for utdanningen

Grunnleggende trinn (1 år): Formidle basale kunnskaper i gruppepsykoterapi og om gruppeprosesser, med sikte på å kunne lede grupper i førstelinjen og å kunne fungere som koterapeut i terapigrupper i behandlingsinstitusjoner innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Trinn A (2 år): Utdanne kandidaten til å kunne arbeide kvalifisert og systematisk med gruppepsykoterapi i førstelinjen og på spesialistnivå med polikliniske og innlagte pasienter.

Trinn B (2 år): Sette kandidatene i stand til å kunne arbeide selvstendig med gruppepsykoterapi og gruppeanalyse med innlagte og polikliniske pasienter, inkludert i privat praksis og gi grunnlag til å kunne veilede. Fordypningen retter seg spesielt mot spesialistnivå og arbeid med pasienter med komplisert problematikk.

Diplom i gruppeanalyse. Etter godkjent gjennomgått Trinn B, kan kandidatene skrive en diplomoppgave basert på det gruppepsykoterapeutiske/gruppeanalytiske arbeidet som er lagt fram til veiledningen

INNHOLD
Utdanningsprogrammene ved IGA vektlegger at det å lære gruppepsykoterapi handler om integrering av teori, veiledning på egen praksis og egenerfaring i smågrupper og storgrupper.
Egenerfaring i smågruppe: Gruppene drives etter gruppeanalytiske prinsipper. De har som mål å gi økt selvforståelse og mulighet til å bearbeide egne konflikter og problemer i mellommenneskelige relasjoner. De gir samtidig egenerfaring i gruppedynamikk, gruppeprosesser og gruppers utviklingsstadier.
Storgruppe: Storgruppen har som formål å knytte de ulike elementene i utdanningsprogrammet sammen og å integrere hendelser, tanker, følelser og fantasier som angår programmet som helhet.
Veiledningsgruppe: Hver kandidat legger frem problemstillinger fra egen gruppeterapeutisk virksomhet. Veiledningen formidler grunnleggende prinsipper for gruppebehandling og står i forhold til målsetningen for de ulike trinn. Kandidater må drive systematisk med gruppeterapi. Gruppene skal være samtalebaserte og dynamiske i den forstand at en kan lære å forstå og nyttegjøre seg gruppeprosessen.
Teori: Undervisningsformen er en seminarmodell som innebærer selvstudium. Kandidatene legger etter avtale frem teori fra litteraturlisten til drøftelse i teorigruppen.

Godkjenninger fra yrkesorganisasjoner (pr mars 2018):

  • Utdanningsprogrammene er godkjent som tellende kurstimer for leger i spesialistutdanning i psykiatri: grunnleggende trinn 126 t, videregående 252 t.
  • Tre- til femårig utdanning godkjennes med inntil 150 timer etterutdanning for spesialister i barne- og ungdomspsykiatri.
  • Treårig utdanning godkjennes med 2 x 30 poeng (emnekurs psykiatri og valgfrie kurspoeng) til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin.
  • Grunnleggende trinn er under gitte forutsetninger godkjent som ekvivalerende med kravet til 3. års psykoterapiveiledning for leger i spesialistutdanning i psykiatri.
  • IGAs utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse er med noen gitte tilpasninger godkjent som obligatorisk program til spesialiteten psykoterapi for psykologer.