Nytt opptak til utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse

Søknadsskjema og utlysning til alle trinn fra høsten 2018

Kandidater med tilstrekkelig teoretisk grunnlag og erfaring kan begynne direkte på en 2- eller 4-årig utdanning, bestående av et 2-årig Trinn A og et 2-årig Trinn B. Det innføres differensierte praksiskrav på Trinn B. Grunnleggende trinn beholdes for de som ikke kvalifiserer til direkte opptak på Trinn A. Skriftlige oppgaver innføres ved avslutningen av hvert trinn.

Utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse
Utdanningsprogrammet er tverrfaglig og kan søkes av leger, psykologer og alle faggrupper med treårig utdanning/bachelor innen helse- og sosialfag eller annen bachelor, master eller embetseksamen som gir grunnlag for arbeid innen psykisk helse og rusbehandling. For å gjøre utdanningen tilgjengelig for hele landet, arrangeres den som blokk-kurs med fem årlige samlinger á 3-4 dager.

Hovedutdanningen består av en 2-årig basisdel (Trinn A) og en 2-årig fordypningsdel (Trinn B). Parallelt med Trinn A og B kan man ta fordypningsmoduler. Kandidater uten tilstrekkelig teori- og erfaringsbakgrunn for opptak på Trinn A, kan starte med et 1-årig Grunnleggende trinn. Det er også mulig å ta Grunnleggende trinn alene, som en innføring i gruppepsykoterapi. Grunnleggende trinn teller som 3. års psykoterapiveiledning (35 timer) for LIS (leger i spesialisering psykiatri). Diplomoppgave i gruppeanalyse kan skrives etter Trinn B.

Oppbygging av programmene
Alle trinn består av teori, veiledning og egenerfaring i smågruppe og storgruppe. I tillegg deltar alle i kollegiale veiledningsgrupper mellom delkursene. Skriftlige oppgaver leveres ved avslutningen av hvert trinn.

Målsetning
Grunnleggende trinn formidler basale kunnskaper om gruppeprosesser og gruppepsykoterapi, med sikte på at kandidaten skal kunne lede grupper i førstelinjen og fungere som koterapeut i terapigrupper i behandlingsinstitusjoner innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Trinn A utdanner kandidaten til å kunne arbeide kvalifisert og systematisk med gruppepsykoterapi i førstelinjen og på spesialistnivå. Opptak på trinnet kan søkes av kandidater som har fullført grunnleggende trinn eller av kandidater som har tilsvarende teori- og erfaringsbakgrunn.

Trinn B setter kandidatene i stand til å kunne arbeide selvstendig med gruppepsykoterapi og gruppeanalyse med innlagte og polikliniske pasienter, inkludert i privat praksis, og gir grunnlag for å kunne fungere som veileder i gruppepsykoterapi. Fordypningen retter seg spesielt mot spesialistnivå og arbeid med pasienter med komplisert problematikk. Trinn B kan søkes etter gjennomført trinn A og BPT.

Inntakskriterier og krav til egen gruppeterapeutisk virksomhet
Se http://www.iga.no/media/2017/10/Retningslinjer-utdanningsprogram-2017.pdf

Merk at søker selv (ikke IGA) har ansvar for å være i gang med gruppepraksis som kan tas til veiledning, allerede ved oppstart i utdanningen eller snarlig etterpå. Grupper som tas til veiledning skal være samtalebasert og med mulighet for å følge prosess over tid.

Forpliktelse
Kandidater som aksepterer tilbud om plass forplikter seg samtidig økonomisk og faglig for hele trinnet,hhv ett eller to år. I tillegg til kursavgift må det påregnes noen utgifter til kollegial veiledning og til litteratur.

Kurssted Voksenåsen Kultur- og konferansehotell, Oslo.

Kursavgift per kursår (med forbehold) Grunnleggende trinn og Trinn A kr 30 500, Trinn B kr 34 000.

Søknadsfrist 15. april 2018

IGA tilbyr fra oppstart av Trinn A følgende tilleggsmoduler; basal psykoanalytisk teori (BPT) og mentaliserings-basert gruppepsykoterapi (MBT-G).
Ny modul om gruppepsykoterapi ved rus- og avhengighets-problemer (RUS) kommer fra kursåret 2019/20.
For yrkesspesifikke godkjenninger – se nederst på denne siden.